تصویر موجود نیست

امیرعباس گلاب

5

آهنگهای امیرعباس گلاب

امیرعباس گلاب دوراهی

دانلود آهنگ جدید امیرعباس گلاب دوراهی (دو راهی رسیده به من نمیخواد ازم رد بشه) 1

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب دعوا (سر تو دعواس ببین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده کم کم)

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب دعوا (سر تو دعواس ببین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده کم کم) 2

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب بماند (بماند که خواب و خیال من آشفته کردی بماند)

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب بماند (بماند که خواب و خیال من آشفته کردی بماند) 3

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب وداع (من روحمو از تن جدا کردم تا روح تو توی تنم جا شه)

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب وداع (من روحمو از تن جدا کردم تا روح تو توی تنم جا شه) 4

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب عرفان (ابری شدن را آسان گرفتم باران گرفتو پایان گرفتم)

دانلود آهنگ امیرعباس گلاب عرفان (ابری شدن را آسان گرفتم باران گرفتو پایان گرفتم) 5