تصویر موجود نیست

حامد زمانی

13

آهنگهای حامد زمانی

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی سردار من (تویی برگشتی و می‌گی که حرفت تنها جنگت نیست)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی سردار من (تویی برگشتی و می‌گی که حرفت تنها جنگت نیست) 1

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی زبون مادری (توی دنیایی که مسلمونی واسه ی خیلیا نمی صرفه)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی زبون مادری (توی دنیایی که مسلمونی واسه ی خیلیا نمی صرفه) 2

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی بگذرد (هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی بگذرد (هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد) 3

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ما برده ایم (سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ما برده ایم (سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم) 4

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی الکترون (ازروی پیج قاسم صرافان کش رفتم دوباره چرخ می‌زنم شبیه یک الکترون)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی الکترون (ازروی پیج قاسم صرافان کش رفتم دوباره چرخ می‌زنم شبیه یک الکترون) 5

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی فاتحان آسمان (با لطف کردگار در اوج اقتدار در رکاب ولی رهسپار)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی فاتحان آسمان (با لطف کردگار در اوج اقتدار در رکاب ولی رهسپار) 6

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ریل (زخمای شونتو ببند محکم باید این راهو باب میل کنی)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ریل (زخمای شونتو ببند محکم باید این راهو باب میل کنی) 7

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی خبری هست (در پیچ و خمش همیشه سفری هست)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی خبری هست (در پیچ و خمش همیشه سفری هست) 8

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی شمشیر (دیگه هیچ اسب سفیدی هوس تاخت نداره)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی شمشیر (دیگه هیچ اسب سفیدی هوس تاخت نداره) 9

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ولوله (سر زده بر کوی دلم سوی دلم نازنین یار و نگارم آرام جانم)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ولوله (سر زده بر کوی دلم سوی دلم نازنین یار و نگارم آرام جانم) 10

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ترور ۹۷ (این خانه زخمی است خورده گلوله ها این کوچه زخمی است)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ترور ۹۷ (این خانه زخمی است خورده گلوله ها این کوچه زخمی است) 11

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی سرانجام (آغار ما تویی و سرانجام ما تویی)

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی سرانجام (آغار ما تویی و سرانجام ما تویی) 12

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی بدون مرز

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی بدون مرز 13