تصویر موجود نیست

سینا پارسیان

8

آهنگهای سینا پارسیان

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان قطار (ما رفیقیم درست مثل زخم و نمک و خون و جگر)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان قطار (ما رفیقیم درست مثل زخم و نمک و خون و جگر) 1

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان تکیه گاه

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان تکیه گاه 2

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان مشتری

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان مشتری 3

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان زهره (تور سفید رو سرت اسب سفید زیر پات)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان زهره (تور سفید رو سرت اسب سفید زیر پات) 4

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان حلقه به گوش (حلقه زدن دور حرم حلقه به گوشا مست)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان حلقه به گوش (حلقه زدن دور حرم حلقه به گوشا مست) 5

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان حضرت صیاد (ای اختر ثالث وی نعمت خالص و شمس)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان حضرت صیاد (ای اختر ثالث وی نعمت خالص و شمس) 6

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان کشتی 3 (از حال این کشتی فقط خشکی خبر داره)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان کشتی 3 (از حال این کشتی فقط خشکی خبر داره) 7

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان اِل (این بود اون همه دوست دارم از پیشت نرم)

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان اِل (این بود اون همه دوست دارم از پیشت نرم) 8